Angstig, gestresst, somber, gespannen? Niet lekker in uw vel? Last van onverklaarbare lichamelijke klachten? Gebrek aan zelfvertrouwen of problemen in contacten met andere mensen in uw werk, gezin of relatie?

Soms kunnen de problemen u te veel worden en weet u zich even geen raad. In zo'n geval kunnen gesprekken met een professional wonderen doen.

In persoonlijke gesprekken probeert u samen met de behandelaar tot een oplossing te komen van klachten en problemen. Hij leert u anders met klachten om te gaan, "nare" dingen positiever te zien, "pijnlijke" gevoelens te verwerken of "moeilijke" situaties anders aan te pakken.

Vanaf 2015 valt de jeugdzorg onder de gemeente en niet meer onder de zorgverzekering. Dit betekent voor Everspsychotherapie dat mensen onder de 18 jaar niet meer behandeld kunnen worden.

 

Everspsychotherapie biedt zowel de mogelijkheid voor kortdurende hulp (voorheen Generalistische Basis geestelijke gezondheidszorg  genoemd) en voor langerdurende hulp (voorheen Specialistische geestelijke gezondheidszorg genoemd). R.M.G. Evers heeft BIG-registraties als Klinisch psycholoog, Psychotherapeut en Gezondheidszorg psycholoog en mag zowel korte behandelingen als langerdurende specialistische behandelingen uitvoeren. 

Afspraken kunnen op dinsdag, woensdag en donderdag worden ingepland. De eerste afspraak is om 8.30 uur, de laatste om 16 uur.


Visie en werkwijze
In de eerste gesprekken wordt gevraagd naar klachten of problemen. Soms staan de klachten op zichzelf, zijn als het ware een eigen leven gaan leven, zoals bij vormen van dwang, angst of eetstoornissen. Meestal is er een samenhang tussen klachten en andere aspecten van het leven, een mens is immers niet alleen zijn of haar klacht. De klacht kan samenhangen met een levenslang patroon, dat zich herhaalt: als iemand in het ouderlijk gezin in een verzorgende rol zat, is de kans groot dat die rol herhaald wordt in het latere leven. De klacht kan ook een uiting zijn van onvrede met een bestaande sitiuatie, bijvoorbeeld op het werk of in belangrijke relaties. Of onverwerkte emoties over ingrijpende gebeurtenissen spelen mee. Elk mens is uniek en in de eerste gesprekken wordt deze persoonlijke kaart van legpuzzelstukjes opgespoord. De behandelaar maakt een samenvatting op papier en legt dit voor aan de cliënt: het is een gezamenlijk project. Samen wordt gekozen voor de inhoud van de behandeling: welke aspecten verdienen de aandacht: alleen klachtgericht, of ook achterliggende thema's, zoals vroegere gebeurtenissen, belangrijke relaties, persoonlijkheidskenmerken of herhalende patronen. De cliënt heeft hierin de belangrijkste rol, belangrijker dan de behandelaar, de verwijzer, de zorgverzekeraar of voorschriften vanuit behandelrichtlijnen. De samenwerking tussen cliënt en behandelaar staat centraal, zodat beiden weten wat belangrijk is en waar wel of niet aandacht aan besteed wordt. De visie en afspraken worden vastgelegd in een behandelplan, dat door beiden ondertekend wordt.

Bij een klachtgerichte aanpak kan meestal een korte behandeling volstaan. De meest toegepaste behandelmethodieken zijn cognitieve gedragstherapie en EMDR, eventueel aangevuld met e-health. Vaak is het nodig om dieper op de problematiek in te gaan en samenhang te zoeken tussen de klachten, uw persoonlijke situatie, uw achtergrond, vroegere ervaringen en uw persoonlijkheid. In zo'n situatie is een langerdurende behandleing nodig.

Bij langerdurende psychotherapie wordt de tijd te genomen om alle factoren in elkaar te passen. Behalve praktische tips en adviezen komt u ook toe aan verwerking en inzicht. Gevoel, denken en gedrag worden weer in evenwicht gebracht. Wanneer u in kringetjes ronddraait, worden openingen gezocht om tot verandering te komen. De meest toegepaste behandelmethodieken zijn cognitieve gedragstherapie, EMDR, inzichtgevende en gevoelsexplorerende cliëntgerichte en/of psychodynamische interpersoonlijke therapie.

Relatietherapie is nodig als de problemen in het contact met uw partner de boventoon voeren. Conflicten kunnen soms hoog oplopen en de partners blijven steken in verwijten naar elkaar. De goede kanten van de relatie worden niet meer gezien. In relatietherapie worden de partners zich bewust van de vicieuze cirkels, waarin ze vastgelopen zijn. Een betere balans tussen geven en nemen wordt gezocht. Er kan weer oog komen voor de ondergesneeuwde positieve kanten. En in plaats van te vechten komt u weer naast elkaar te staan. Verschillen worden weer gewaardeerd en u ziet zichzelf als aanvulling van de ander.

In de praktijk wordt, indien wenselijk en zinvol, gebruik gemaakt van digitale behandelwijzen, zoals E-health, contact per E-mail of beeldbellen.

Alle behandelingen verlopen over het algemeen volgens de volgende fases:

  1. Intakefase: kennismaking, inventarisatie van probleemgebieden en zo nodig onderzoek met behulp van vragenlijsten. Afronding met samenvatting, behandeladvies en opstellen behandelplan.
  2. Behandelfase: samen met de behandelaar werkt de cliënt aan verandering van de problemen of klachten.
  3. Evaluatie en afronding: beëindiging van de behandeling vindt in een afsluitend gesprek plaats, niet per telefoon of schriftelijk, tenzij cliënt anders verkiest.


Supervisie en leertherapie
Naast behandeling bestaat de mogelijkheid voor supervisie (over behandeling) en leertherapie voor gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen. R.M.G Evers is geregistreerd als leertherapeut en supervisor bij de NVP en de VPeP.

 

Kwaliteitsstatuut
De praktijk beschikt over een kwaliteitsstatuut, waarin veel zaken beschreven worden, die de kwaliteit van de behandeling waarborgen. Het kwaliteitsstatuut is hier ter inzage.

Hulp in de Geestelijke gezondheidszorg is opgenomen in het basispakket en wordt vergoed door de zorgverzekeraar.  Door overheid en zorgverzekeraar worden echter beperkingen opgelegd aan de vergoedingen. Er moet sprake zijn van een psychiatrische stoornis. Zo worden relatieproblemen, aanpassingsproblemen, rouwproblemen, werkgerelateerde problemen en andere problemen, die men als minder heftig ervaart, zoals de meeste seksuele problemen, niet meer vergoed. Een en ander heeft vooral met bezuinigen te maken en niet met de lijdensdruk van mensen.

Zorgprestatiemodel
Met ingang van 1 januari 2022 werd een nieuw zorgstelsel, het Zorgprestatiemodel voor de GGZ van kracht en wordt het systeem van Generalistische Basis geestelijke gezondheidszorg en Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg beëindigd. Vanaf 01-02-2022 worden de gesprekken per maand afgerekend met de zorgverzekeraar. Dat heeft onder andere gevolgen voor het eigen risico. Lees verder >>

Voor alle behandelingen geldt dat de zorgverzekeraar uw eigen risico zal verrekenen. In 2024 bedraagt dit €385,-, tenzij u een ander tarief heeft afgesproken. Dit is het bedrag dat voor iedereen vanaf 18 jaar per jaar geldt bij afsluiten van een zorgpolis.

Everspsychotherapie heeft in 2024 contracten afgesloten met alle zorgverekeraars. In 2024 vallen deze onder de volgende labels: Menzis, waaronder Menzis (3332) en Anderzorg (3333); Zilveren Kruis, waaronder Achmea, Zilveren Kruis (3311), Interpolis (3313), FBTO (3351), De Friesland (3358); CZ, waaronder CZ (9664), OHRA, Nationale Nederlanden, Centrale Zorgverzekeringen NZV N.V.; Salland Zorgverzekering (3347), Zorgdirect (3347), Hollandzorg (3347) en Zorgkantoor Midden IJssel; OWM Zorg en Zekerheid (7085); DSW, waaronder DSW (7029), InTwente Zorgverzekeraar (3344), Stad Holland Zorgverzekeraar (7037); ASR, waaronder ASR (9018) en Ditzo (3336); VGZ, waaronder Univé (0101),  VGZ (7095), Bewuzt (7095), IZZ (7095), IZA Zorgverzekeraar (3334), UMC (0736); Caresq, waaronder Aevitae (3360); ONVZ, waaronder ONVZ (3343), VvAA (3343), ONVZ Expats (3365).

Wanneer uw probleem niet voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking komt, moet u helaas zelf betalen. Het tarief is €100, - per 45 minuten gesprekstijd. Voor supervisie en leertherapie geldt een tarief van €100,- per 45 minuten tenzij de werkgever of een andere instantie betaalt. In dat geval wordt €120,- per 45 minuten gerekend. Voor verzekeraars waarmee geen contract(en) zijn afgesloten geldt 100 % van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven. Voor 2023 geldt bovenstaande niet omdat de praktijk met alle zorgverzekeraars contracten heeft afgesloten. Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa, is vanaf 2018: € 98,00 per sessie. Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is 100 % van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven.

Voorwaarden en tarief no-show: Het tarief voor no-show is: € 50,- per gemiste afspraak. Dit bedrag wordt slechts bij hoge uitzondering in rekening gebracht, bijvoorbeeld bij vaak herhaalde vergeten afspraken of bewust negeren van afspraken, niet bij misverstanden, eenmalige vergeetachtigheid, ziekte of andere onvoorziene omstandigheden.

Niet alle problemen kunnen in de praktijk van Everspsychotherapie worden behandeld. U komt in de praktijk niet in aanmerking voor behandeling als er sprake is van ernstige verslavingsproblematiek, zeer ernstige psychiatrische problematiek, of zeer ernstige persoonlijkheidsproblemen of als er sprake is van acute problemen of een crisissituatie. Via de huisarts kunt u meer geschikte hulp zoeken, bijvoorbeeld in meer gespecialiseerde zorg of meer intensieve zorg, zoals dagbehandeling of opname.

Overheid en zorgverzekeraars willen weten of de geboden hulp ook daadwerkelijk helpend is. Daarom is het verplicht om effectmetingen te doen.
Bij Everspsychotherapie houdt dit het volgende in: in principe vult u bij aanvang, na elke 3 maanden en op het einde van de behandeling een klachtenlijst in, de OQ-45. Op het einde wordt u gevraagd om een tevredenheidsvragenlijst in te vullen, de CQi. U wordt per mail uitgenodigd om de vragenlijsten in te vullen. 
De gegevens zijn voor de behandelaar in te zien, maar worden in een landelijke database anoniem opgenomen, waardoor niemand anders kan achterhalen wat u heeft ingevuld. Vanaf 2022 is het verplicht dat de behandelaar bij aanvang en bij evaluatiemomenten de Honos+ invult, een manier om de zorgzwaarte te bepalen. Vanaf 2024 kan dit gevolgen hebben voor de duur van de behandeling.

Eetstoornissen, relatieproblemen, zingevingsproblemen, begeleiding bij kanker, depressie, angst, posttraumatische stressklachten, persoonlijkheidsproblemen.
Mogelijkheid voor supervisie: behandeling en leertherapie voor gezondheidszorgpsychologen, psychotheapeuten en klinisch psychologen in opleiding en specialistische supervisie persoonsgerichte en experiëntiële psychotherapie en leertherapie (VPeP).

Vanwege pensionering worden in principe geen nieuwe cliënten aangenomen (update 05-12-2023). Lopende behandelingen worden nog afgehandeld. Voor supervisie aangaande behandeling en leertherapie bestaan voorlopig wel mogelijkheden.

Uw zorgverzekeraar kan U ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een door hen gecontracteerde zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake start. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Zogenaamde Treeknormen). Gezien de landelijke krapte zijn deze afspraken helaas niet altijd haalbaar.

U kunt ook een zorgaanbieder zoeken via de website van de LVVP.

 

U kunt zich telefonisch aanmelden. Op alle werkdagen tussen 18 en 19 uur krijgt U in principe de behandelaar zelf aan de telefoon. Tel: 0545-272622. Op andere tijden hoort u een antwoordapparaat. We vinden het belangrijk dat U van het begin tot het eind met dezelfde persoon te maken hebt en niet allerlei "tussenstations" hoeft te doorlopen.  U kunt een boodschap inspreken. Spreek duidelijk uw naam en telefoonnummer in. Als u dat wenst wordt U door de behandelaar teruggebeld. U kunt u ook per e-mail aanmelden; noem daarin uw telefoonnummer, zodat U terug gebeld kunt worden. Het e-mailadres is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U kunt ook het contactformulier op deze website invullen en versturen.

Lees hier welke afspraken gelden wanneer u besluit de behandeling te starten.

  • Een gesprek duurt 45 minuten.
  • Wanneer u minder dan 24 uur voorafgaande aan de geplande afspraak afzegt of wanneer u niet verschijnt op een afspraak kunnen de kosten aan u worden doorberekend. U belt zelf voor een nieuwe afspraak.
  • U gaat akkoord met de uitwisseling van informatie tussen de psycholoog en de huisarts/verwijzer.
  • De zorgverlener rekent rechtstreeks met de zorgverzekeraar af als er sprake is van een contract (bijna altijd) en als u voldoet aan de indicatie-eisen. Everspsychotherapie heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars.
  • De zorgverzekeraar verrekent uw eigen risico. In 2024 bedraagt dit €385,-, tenzij u andere afspraken heeft gemaakt. Dit is het bedrag dat voor iedereen vanaf 18 jaar geldt bij afsluiten van een zorgpolis.
  • De overheid en de zorgverzekeraars eisen dat de behandelaar metingen doet aangaande het effect van de behandeling. Het betreft een klachtenlijst aan het begin, na elke 3 maanden en aan het einde van de behandeling.  Vanaf 2022 is het verplicht dat de behandelaar bij aanvang en bij evaluatiemomenten de Honos+ invult, een manier om de zorgzwaarte te bepalen. Vanaf 2025 kan dit gevolgen hebben voor de duur van de behandeling.