Everspsychotherapie biedt zowel de mogelijkheid voor kortdurende hulp (voorheen Generalistische Basis geestelijke gezondheidszorg  genoemd) en voor langerdurende hulp (voorheen Specialistische geestelijke gezondheidszorg genoemd). R.M.G. Evers heeft BIG-registraties als Klinisch psycholoog, Psychotherapeut en Gezondheidszorg psycholoog en mag zowel korte behandelingen als langerdurende specialistische behandelingen uitvoeren. 

Afspraken kunnen op dinsdag, woensdag en donderdag worden ingepland. De eerste afspraak is om 8.30 uur, de laatste om 16 uur.


Visie en werkwijze
In de eerste gesprekken wordt gevraagd naar klachten of problemen. Soms staan de klachten op zichzelf, zijn als het ware een eigen leven gaan leven, zoals bij vormen van dwang, angst of eetstoornissen. Meestal is er een samenhang tussen klachten en andere aspecten van het leven, een mens is immers niet alleen zijn of haar klacht. De klacht kan samenhangen met een levenslang patroon, dat zich herhaalt: als iemand in het ouderlijk gezin in een verzorgende rol zat, is de kans groot dat die rol herhaald wordt in het latere leven. De klacht kan ook een uiting zijn van onvrede met een bestaande sitiuatie, bijvoorbeeld op het werk of in belangrijke relaties. Of onverwerkte emoties over ingrijpende gebeurtenissen spelen mee. Elk mens is uniek en in de eerste gesprekken wordt deze persoonlijke kaart van legpuzzelstukjes opgespoord. De behandelaar maakt een samenvatting op papier en legt dit voor aan de cliënt: het is een gezamenlijk project. Samen wordt gekozen voor de inhoud van de behandeling: welke aspecten verdienen de aandacht: alleen klachtgericht, of ook achterliggende thema's, zoals vroegere gebeurtenissen, belangrijke relaties, persoonlijkheidskenmerken of herhalende patronen. De cliënt heeft hierin de belangrijkste rol, belangrijker dan de behandelaar, de verwijzer, de zorgverzekeraar of voorschriften vanuit behandelrichtlijnen. De samenwerking tussen cliënt en behandelaar staat centraal, zodat beiden weten wat belangrijk is en waar wel of niet aandacht aan besteed wordt. De visie en afspraken worden vastgelegd in een behandelplan, dat door beiden ondertekend wordt.

Bij een klachtgerichte aanpak kan meestal een korte behandeling volstaan. De meest toegepaste behandelmethodieken zijn cognitieve gedragstherapie en EMDR, eventueel aangevuld met e-health. Vaak is het nodig om dieper op de problematiek in te gaan en samenhang te zoeken tussen de klachten, uw persoonlijke situatie, uw achtergrond, vroegere ervaringen en uw persoonlijkheid. In zo'n situatie is een langerdurende behandleing nodig.

Bij langerdurende psychotherapie wordt de tijd te genomen om alle factoren in elkaar te passen. Behalve praktische tips en adviezen komt u ook toe aan verwerking en inzicht. Gevoel, denken en gedrag worden weer in evenwicht gebracht. Wanneer u in kringetjes ronddraait, worden openingen gezocht om tot verandering te komen. De meest toegepaste behandelmethodieken zijn cognitieve gedragstherapie, EMDR, inzichtgevende en gevoelsexplorerende cliëntgerichte en/of psychodynamische interpersoonlijke therapie.

Relatietherapie is nodig als de problemen in het contact met uw partner de boventoon voeren. Conflicten kunnen soms hoog oplopen en de partners blijven steken in verwijten naar elkaar. De goede kanten van de relatie worden niet meer gezien. In relatietherapie worden de partners zich bewust van de vicieuze cirkels, waarin ze vastgelopen zijn. Een betere balans tussen geven en nemen wordt gezocht. Er kan weer oog komen voor de ondergesneeuwde positieve kanten. En in plaats van te vechten komt u weer naast elkaar te staan. Verschillen worden weer gewaardeerd en u ziet zichzelf als aanvulling van de ander.

In de praktijk wordt, indien wenselijk en zinvol, gebruik gemaakt van digitale behandelwijzen, zoals E-health, contact per E-mail of beeldbellen.

Alle behandelingen verlopen over het algemeen volgens de volgende fases:

  1. Intakefase: kennismaking, inventarisatie van probleemgebieden en zo nodig onderzoek met behulp van vragenlijsten. Afronding met samenvatting, behandeladvies en opstellen behandelplan.
  2. Behandelfase: samen met de behandelaar werkt de cliënt aan verandering van de problemen of klachten.
  3. Evaluatie en afronding: beëindiging van de behandeling vindt in een afsluitend gesprek plaats, niet per telefoon of schriftelijk, tenzij cliënt anders verkiest.


Supervisie en leertherapie
Naast behandeling bestaat de mogelijkheid voor supervisie (over behandeling) en leertherapie voor gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen. R.M.G Evers is geregistreerd als leertherapeut en supervisor bij de NVP en de VPeP.

 

Kwaliteitsstatuut
De praktijk beschikt over een kwaliteitsstatuut, waarin veel zaken beschreven worden, die de kwaliteit van de behandeling waarborgen. Het kwaliteitsstatuut is hier ter inzage.